KERAMORE OY:n tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Keramore Oy:n
asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä
Keramore Oy, y-tunnus 2726865-6
Karvaamokuja 1, 00380 Helsinki
040 6882476 jussi.rautavirta@keramore.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä asioita koskevat yhteydenotot voi
tehdä sähköpostitse osoitteeseen jussi.rautavirta@keramore.fi.

3. Rekisterin nimi
Keramore Oy:n yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Yhteystietorekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
suostumukseen tai asiakas-, viestintä- taikka muun vastaavan suhteen perusteella
syntyneeseen perusteeseen henkilö- ja muiden tietojen käsittelylle.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
● asiakassuhteen hoito ja asiakasyhteydenpito
● rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden myynti, markkinointi ja viestintä
● rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

6. Käsiteltävät henkilötiedot
● rekisteröidyn edustaman yrityksen nimi ja y-tunnus
● rekisteröidyn nimi ja tehtävänimike
● rekisteröidyn sähköpostiosoite ja puhelinnumero
● rekisteröidyn työpostiosoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa)
● rekisteröidylle lähetetyn viestinnän (esimerkiksi sähköpostiviestit) reagointitiedot
(esimerkiksi viestien avaaminen, viesteissä olevien linkkien avaaminen)
● rekisteröidyn tilaus- ja ostotapahtumatiedot sekä maksutapa- ja laskutustiedot
Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin maksimilaajuuden. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden
kerätä ja/tai säilyttää kustakin rekisteriin kuuluvasta henkilöstä kaikki tai vain osan yllä
listatuista tiedoista rekisterissään.

7. Mistä henkilötiedot saadaan
● rekisteröidyltä itseltään (esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivustolla,
rekisterinpitäjän niitä pyytäessä tai muissa yhteyksissä)
● nimi- ja osoitetietoja päivitettäessä osoitetietojärjestelmistä
● yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä
● palveluiden käytöstä ja ostoista

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsittelevät myös rekisterinpitäjän (esimerkiksi
mainontaan ja markkinointiin liittyvät) yhteistyökumppanit niiltä osin, kuin yhteistyökumppanit
tarvitsevat tietoja palvelunsa toteuttamiseksi.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille.
Tällöin rekisterinpitäjä kuitenkin vastaa siitä, että EU:n yhteistyökumppani, jolle tietoja EU:n
ulkopuolelle siirretään, on sitoutunut noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja
(esimerkiksi EU-U.S Privacy Shield Framework), jotka varmistavat henkilötietojen EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tallentamisen ja käsittelyn.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Yhteystietorekisterissä olevan henkilön henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun peruste
henkilötietojen käsittelylle on voimassa. Mikäli perustetta henkilötietojen käsittelylle ei enää
ole, rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot rekisteristään mahdollisimman pian, ellei tietojen
säilyttämiseen ole muuta perustetta.

11. Rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteröidyllä on
● oikeus päästä omiin tietoihinsa (tarkastusoikeus)
● oikeus tietojen oikaisemiseen
● oikeus tietojen poistamiseen
● oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä
● oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
● oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustusoikeus:
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä
suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä
suoramarkkinoinnissa, niitä ei enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

12. Rekisterin suojaus
Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin ja tietokantoihin, joihin muilla kuin
rekisterinpitäjän valtuuttamilla tahoilla ei ole pääsyä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä
rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat
tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin
sisältävät järjestelmät on suojattu palomuurilla sekä muilla asiaankuuluvilla tekniikoilla.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity
katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään kohdassa 2 mainittuja
yhteystietoja käyttäen.
Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva
pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi
myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai
käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskeen.
Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta
muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä
toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön
tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla
luotettavalla tavalla.

Käyttäjänseuranta
Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Tarvitsetko apua pikaisesti?

Soita 040 544 8976

Soita
Avaa Whatsapp-chat